ECB höjer räntan för att bekämpa hög inflation

Europeiska centralbanken (ECB) har beslutat att höja sina styrräntor med 25 punkter i ett försök att dämpa den höga inflationen.
15. juni 2023 | Skrivet av: Redaktionen
ECB höjer räntan för att bekämpa hög inflation

Europeiska centralbanken (ECB) har beslutat att höja sina styrräntor med 25 punkter i ett försök att dämpa den höga inflationen. Beslutet grundas på ECB-rådets bedömning att inflationen kommer att förbli alltför hög under en längre tid och att det är nödvändigt att snabbt återgå till det medelfristiga inflationsmålet på 2 procent.

Enligt ECB:s makroekonomiska prognoser förväntas inflationen i genomsnitt ligga på 5,4 procent under 2023, 3,0 procent under 2024 och 2,2 procent under 2025. Trots att vissa indikatorer på underliggande pristryck visar preliminära tecken på att minska, är de fortfarande starka. Prognoserna för inflationen, exklusive energi och livsmedel, har reviderats uppåt, främst för innevarande och nästkommande år, på grund av tidigare överraskningar och effekterna av en starkare arbetsmarknad. Enligt experterna förutspås inflationen nu ligga på 5,1 procent under 2023, för att sedan minska till 3,0 procent under 2024 och 2,3 procent under 2025. Prognoserna för ekonomisk tillväxt har också justerats något nedåt för innevarande och kommande år, och förväntas vara 0,9 procent under 2023, 1,5 procent under 2024 och 1,6 procent under 2025.

ECB-rådets tidigare räntehöjningar har redan haft en stark påverkan på de finansiella förhållandena och har gradvis börjat påverka hela ekonomin. Kostnaderna för lån har stigit betydligt och lånetillväxten har minskat. Stramare finansieringsförhållanden förväntas dämpa efterfrågan och vara den främsta anledningen till att inflationen förväntas minska ytterligare mot målet.

Framtida räntebeslut kommer att säkerställa att räntorna hålls på tillräckligt restriktiva nivåer och under en tillräckligt lång tid för att inflationen ska återgå till det medelfristiga inflationsmålet på 2 procent. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa en datastyrd strategi för att fastställa lämpliga nivåer och hur länge restriktionerna ska vara i kraft. Framför allt kommer besluten att baseras på bedömningar av inflationsutsikterna med hänsyn till ekonomisk och finansiell data, dynamiken i underliggande inflation samt styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB-rådet meddelar också att återinvesteringar i tillgångsköpsprogrammet (APP) kommer att upphöra från och med juli 2023. Räntan på huvudsakliga refinansieringstransaktioner och marginalutlåningsfaciliteten kommer att höjas till 4,00 procent, medan inlåningsfaciliteten kommer att höjas till 3,50 procent från och med den 21 juni 2023.

Programmet för köp av tillgångar (APP) kommer att minska successivt då Eurosystemet inte längre återinvesterar alla förfallande värdepapper. Minskningen kommer att vara i genomsnitt 15 miljarder euro per månad fram till slutet av juni 2023. ECB-rådet kommer att upphöra med återinvesteringar i APP-portföljen från och med juli 2023. När det gäller stödköpsprogrammet för pandemin (PEPP) avser ECB-rådet att fortsätta återinvestera förfallna värdepapper fram till slutet av 2024. Utfasningen av PEPP-portföljen kommer att hanteras så att den inte påverkar den lämpliga penningpolitiska inriktningen.

ECB-rådet betonar att man är redo att anpassa alla sina verktyg inom ramen för sitt mandat för att återställa inflationsmålet på 2 procent på medellång sikt och säkerställa en smidig och effektiv penningpolitisk transmission. ECB har också tillgång till instrument för att skydda penningpolitikens transmission mot störande marknadskrafter som hotar euroområdets länder. ECB:s ordförande kommer att redogöra för besluten vid en presskonferens som äger rum kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.